"Społeczno-ekonomiczne aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorcy marketingu wielopoziomowego MLM

Zapraszam do lektury mojego najnowszego artykuł z zakresu MLM pt. "Społeczno-ekonomiczne aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorcy marketingu wielopoziomowego MLM" s.104-121 , który ukazał się w darmowym kwartalniku naukowym "Przeglądzie Nauk Stosowanych".

Publikacja dostępna jest pod linkiem:
http://gwsp.gliwice.pl/www/files/pns/PNS_02.pdf

 Miłej lektury:)

oto streszczenie artykułu:
Streszczenie: Artykuł przedstawia społeczno –ekonomiczne aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju widziane okiem przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego. Egzymplifikacją zastosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju stał się sektor przedsiębiorstw marketingu wielopoziomowego (multi-level marketingu-MLM). Specyfika sektora MLM jest słabo opisana i znana przez środowisko ekonomistów czy socjologów. W artykule po krótce przedstawiono specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw MLM. Ponadto po raz pierwszy przedstawiono koncepcję zrównoważonego rozwoju w sektorze MLM na podstawie obserwacji rynkowych zachowań tychże podmiotów oraz wywiadów indywidualnych przeprowadzonych wśród liderów MLM funkcjonujących w Polsce. Na podstawie wielu przykładów działań firm MLM ukazano ich podejście do koncepcji CSR.

Abstract: This paper presents the socio-economic aspects of sustainable development as seen by an entrepreneur with particular emphasis on the specificity of the Polish market. As an example of the concept of sustainable development has become a multi-level marketing business sector (multi-level marketing-MLM). The specificity of the MLM industry is poorly described and known by economists and sociologists. The article briefly presents the specific functioning of MLM companies. In addition, for the first time introduced the concept of sustainable development in the MLM industry by observing market behavior of these entities and individual interviews conducted among MLM leaders operating in Poland. On the basis of many examples of MLM companies shown their approach to CSR.
 

Komentarze

Popularne posty