Sprzedaż w network marketingu i rola lidera w procesie sprzedaży

Ukazała się kolejna publikacja z zakresu MLM pt.Sprzedaż w network marketingu i rola lidera w procesie sprzedaży  dostępna w  "Przeglądzie Nauk Stosowanych"  wydawnictwa Gliwickiej wyższej Szkoły Przedsiebiorczości pod linkiem http://gwsp.gliwice.pl/www/?q=node/1449


Oto streszczenie :
Streszczenie
W artykule przedstawiono specyfikę funkcjonowania oraz współczesne tendencje rozwojowe sektora przedsiębiorstw network marketingu w latach 1989-2010 w gospodarce światowej. Ukazano tendencje rozwojowe branży w układzie kontynentalnym, opisano dynamikę zmian wielkości obrotów, liczby dystrybutorów na przestrzeni lat 1989-2010. W artykule przedstawiono rolę network marketingowca w kreowaniu własnej grupy sprzedażowej. Opisano relacje w procesie tworzenia network marketingowego zespołu sprzedażowego. Przedstawiono proces sprzedaży realizowany w network marketingu z uwzględnieniem roli i zadań lidera. Ponadto zaprezentowano podstawowe cechy i predyspozycje lidera network marketingu.
Summary
This article shows the specificity and modern trends of development of network marketing in world economy in years 1989-2010. It shows trends of development sectors in continental match and it describes dynamics of change of turnover and numbers of network distributors during 1989-2010. It presents the role of MLM’s leader into creation of personal selling marketing groups. This article describes the rates in process of creation selling marketing group. It presents the process of sale created into network marketing with taking into consideration the role and tasks of MLM’s leader. Besides, it presents basic features and predispositions of network marketing leaders.

Słowa kluczowe: network marketing, lider MLM, sprzedaż w MLM,
Key words: network marketing, leaderMLM, selling into MLM

Życzę miłej lektury

Komentarze

Popularne posty