Konkurencyjność gospodarki polskiej

Stwarzanie przyjaznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju przez państwo powinno być nadrzędnym celem każdego kraju funkcjonującego według zasad gospodarki rynkowej. 

Rozwój przedsiębiorczości wyrażonej w liczbie powstających i funkcjonujących małych i średnich przedsiębiorstw wpływa na wzrost gospodarczy kraju, a tym samym implikuje na poprawę jakości życia jego mieszkańców. Poprawa konkurencyjności gospodarki danego kraju na tle innych państw sprzyja wzrostowi liczby inwestycji zagranicznych, a tym samym przyczynia się również do rozwoju gospodarczego danego kraju.


Istnieje szereg rankingów, indeksów oceniających poziom konkurencyjności polskiej gospodarki na tle innych krajów. Pomimo wielu wad jakie posiadają te indeksy, pozwalają one na dokonywanie empirycznej weryfikacji hipotezy dotyczącej zależności pomiędzy poziomem wolności gospodarczej a atrakcyjnością prowadzenia działalności gospodarczej.


Tabela przedstawia pozycję Polski w różnorodnych indeksach klasyfikujących nasz kraj pod względem konkurencyjności gospodarki polskiej oraz jej atrakcyjności inwestycyjnej. We większości z nich Polska uzyskała spadki, ponieważ zmiany które zostały dokonane w naszym kraju  w  porównaniu ze zmianami dokonanymi przez inne kraje nie były znaczące, tylko można by było je określić jako kosmetyczne. Na pewno były konieczne niemniej jednak przedsiębiorcy oczekują od władz wprowadzenia bardziej ambitnych zmian w celu likwidacji szeregu barier chociażby tylko wynikających ze skomplikowanego prawa podatkowego.


Komentarze

Popularne posty